Zorg voor de toekomst!

Anno 2025 is er (nog steeds) gespecialiseerde zorg beschikbaar voor kwetsbare ouderen in de gemeente Eemsdelta. Wanneer meneer de Jong (weduwnaar, beginnend dementie, kinderen op verre reisafstand) hulp nodig heeft, is er een eenvoudige route om de juiste zorg en behandeling te vinden. De zorg- en hulpverleners, bestaande uit een mix van gespecialiseerde behandelaren tot buurtinitiatieven, bieden gezamenlijk en in afstemming thuiszorg. Meneer de Jong heeft één aanspreekpunt en wordt op fysieke, sociale, mentale en financiële onderdelen ondersteund waar nodig. Dit kan omdat de afgelopen jaren is gezocht naar nieuwe, eenvoudigere manieren van ketenzorg door de verschillende organisaties in de regio.

De maatschappij vraagt om meer maatwerk, meer regie door cliënten en hun naasten en zorg die betaalbaar blijft.  Dit vraagt om samenwerken, anders kijken en anders doen. In de toekomstige gemeente Eemsdelta zijn organisaties sterk gemotiveerd – ondanks krimp, aardbevingen en vergrijzing-  met elkaar het voorzieningenniveau kwalitatief hoog te houden en te zoeken naar innovatieve werkwijzen. Groningers zijn nuchter en ‘van het doen’; alle reden om juist in deze regio innovatieve ideeën om te zetten in daden en een toekomstbestendige zorg te realiseren. Daarom namen De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord het initiatief voor een Geriatrisch Expertise Netwerk.

Het gaat om zorginnovatie vanuit het cliëntperspectief, waarbij de zorgprofessionals de hulp en ondersteuning bieden waarvan de cliënt en zijn sociale omgeving aangeven dat deze hulp nodig is, zonder dat de traditionele schotten tussen organisaties daarbij een belemmering vormen.

Ambitie in het kort

We willen de gespecialiseerde zorg voor kwetsbare ouderen in de gemeente Eemsdelta toekomstbestendig te maken. Het zorgaanbod in de regio moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de kwetsbare ouderen en hun naasten, nu én straks.

Enkele ontwikkelingen om onze ambitie waar te maken:

  • We zoeken met thuiszorgorganisaties in de regio naar het verbeteren van de samenwerking met de GGZ en huisartsen rondom thuiswonende ouderen met psychiatrische problemen.
  • We kijken met huisartsen en het Ommelander Ziekenhuis Groningen naar een mogelijkheid om patiënten tijdelijk in de regio op te kunnen nemen voor nader onderzoek
  • We willen met onderwijsinstellingen een professionele leergemeenschap in de regio ontwikkelen, waarin actuele vraagstukken centraal staan.